Portal Edukacyjny Powiatu Łańcuckiego

110 lecie I LO w Łańcucie

img

14 października 2017 roku miała miejsce w Łańcucie uroczystość 110-lecia powstania i działalności zasłużonej dla miasta i regionu szkoły - I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie. W czasie swej długiej historii I Liceum nieprzerwanie kształciło młodzież programem dla szkół ogólnokształcących, przygotowując absolwentów do ubiegania się o przyjęcie na wyższe studia uniwersyteckie. Śmiało można rzec, że podczas swej historii Liceum stawało się kuźnią młodych talentów, a renoma łańcuckiego „ogólniaka” była szeroko znana w całym kraju. 

 

 

Nabór do zawodów medycznych w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie

Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie przy ul. Grunwaldzkiej 10 - (naprzeciwko Sądu Rejonowego w Łańcucie)

oferuje kształcenie w systemie dziennym:

Policealna Szkoła Medyczno-Społeczna dla Dorosłych w Łańcucie oferuje kształcenie w systemie zaocznym:

Kwalifikacyjne kursy zawodowe:

Kursy zawodowe:

Nabór do szkół 2017

img

 

Wybór szkoły ponadgimnazjalnej to bardzo ważna decyzja, jedna z poważniejszych w życiu młodego człowieka. 

 

Przygotowana oferta edukacyjna daje możliwość wyboru własnej drogi kształcenia, zgodnie z predyspozycjami i preferowanymi zainteresowaniami, jest systematycznie weryfikowana i dostosowywana do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz zapewnia dobry start w przyszłość.

 

Placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Łańcucki to licea ogólnokształcące oferujące gruntowne przygotowanie dla osób pragnących kształcić się w przyszłości na uczelniach. Wysoka zdawalność matur, solidne akademickie przygotowanie, ponad stuletnia tradycja stawia nasze licea w gronie najlepszych placówek tego typu w regionie. Licea to także miejsce rozwijania zainteresowań i odkrywania talentów.

 

Kształcenie techniczne oraz zawodowe na wysokim poziomie oferują technika i szkoły branżowe I stopnia. Łańcuckie technika i szkoły branżowe oferują szerokie spektrum zawodów, kursów zawodowych i dodatkowych form doskonalenia zawodowego. Ukończenie tego typu szkoły daje różne możliwości np. po ukończeniu technikum samochodowego można otworzyć własny warsztat lub pracować w salonach sprzedaży aut. 
Zachęcamy do przemyślanego wyboru szkoły. Łańcut to miejsce przyjazne dla edukacji młodzieży. 

 


Za pomocą tej strony będziecie mogli poznać ofertę szkół ponadgimnazjalnych, 

wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły oraz sprawdzić wyniki rekrutacji.

 

www.nabor.pcss.pl/lancut/szkolaponadgimnazjalna/nabor

W rozwinięciu wiadomości znajdują się terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w 2017 roku

GRA Z ŻYCIEM

img

W dniu 19.05.2017 r. odbyła się powiatowa konferencja szkoleniowa pod patronatem Starosty Łańcuckiego i Burmistrza Miasta Łańcuta
pt. „GRA Z ŻYCIEM” Zachowania suicydalne u dzieci  i młodzieży. Działania profilaktyczne i wychowawcze zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Łańcucie.

W konferencji wzięło udział 120 osób, uczestniczyli w niej dyrektorzy, pedagodzy, nauczyciele ze szkół i placówek oświatowych, pracownicy instytucji zajmujących się pracą z dziećmi i młodzieżą,

a także przedstawiciele policji z wszystkich komend powiatowych województwa podkarpackiego. 

Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim

Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego to główny cel realizowanego przez Powiat Łańcucki projektu

pn. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim”.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

 

Projekt zakłada formy wsparcia dążące do doskonalenia umiejętności oraz podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli szkół zawodowych. Grupę docelową stanowią uczniowie i nauczyciele z 4 placówek edukacyjnych tj.: Zespołu Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie, Zespołu Szkół Nr 3 im. M. Kopernik w Łańcucie, Zespołu Szkół Technicznych 
w Łańcucie, Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. F. Dzierżanowskiego w Łańcucie.

PRACODAWCO !!! PRZYJMIJ UCZNIA NA STAŻ LUB PRAKTYKĘ, WYKSZTAŁĆ POTENCJALNEGO PRACOWNIKA

PRACODAWCO !!!

PRZYJMIJ UCZNIA NA STAŻ LUB PRAKTYKĘ, WYKSZTAŁĆ POTENCJALNEGO PRACOWNIKA

 

 

Powiat Łańcucki poszukuje pracodawców chętnych do przyjęcia ucznia na praktykę lub staż, zawodowy, organizowany w ramach projektu pn. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
|w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

 

Poszukiwani  są pracodawcy, którzy  chcą przyjąć ucznia na praktykę lub staż w lipiec lub sierpień 2017 r.,
w następujących zawodach:

 

Szkoła

Zawód

Liczba uczniów

Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego
ul. Podzwierzyniec 41,37-100 Łańcut

elektromechanik

13

technik informatyki

14

technik mechatronik

23

Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika

ul. Farna 10, 37-100 Łańcut

technik ekonomista

13

technik handlowiec

4

technik organizacji reklamy

7

technik usług fryzjerskich

16

Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie

ul. Armii Krajowej 51, 37-100 Łańcut

technik architektury krajobrazu

1

technik geodeta

3

technik pojazdów samochodowych

5

 

 

 

Pracodawca może również otrzymać zwrot wcześniej uzgodnionych kosztów związanych
z odbywaniem praktyki lub stażu przez ucznia. 

Pracodawców zainteresowanych przyjęciem ucznia na staż lub praktykę, prosi się o kontakt
z Wydziałem Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Pomocowych – Starostwa Powiatowego
w Łańcucie, ul. Mickiewicza 3, 37-100 Łańcut tel. 172256999, e-mail:fundusze@o2.pl.

Terminy rekrutacji do szkół w 2017 roku

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum oraz publicznej szkoły ponadpodstawowej - branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2017/2018 na terenie województwa podkarpackiego, określone przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

8.05 – 9.06.2017 r.

1 – 4.08.2017 r.

8 – 23.05.2017 r.[1]

1 – 2.08.2017 r.1

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy[2]

 

8.05 – 27.06.2017 r.

1 – 22.08.2017 r.

3

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy2

 

 

 

do 5.06.2017 r.

 

 

 

 

 

 

3 – 7.08.2017 r.

 

 

 

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 ustawy2

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych jeżeli program nauczania realizowany w szkole lub oddziale wymaga od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, o którym mowa w art. 20f ust. 5 ustawy2

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy2

 

do 9.06.2017 r.

8.08.2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 20j ust 1 ustawy2

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 20f ust. 5 ustawy2

 

5

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

23 – 27.06.2017 r.

do godz. 1500

 

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

30.06.2017 r.

do godz. 1000

23.08.2017 r.

7

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

30.06 – 5.07.2017 r.

23 – 25.08.2017 r.

8

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

7.07.2017 r.

do godz. 1000

28.08.2017 r.

9

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

 

7.07.2017 r.

 

28.08.2017 r.[1] Dotyczy szkół: sportowych, mistrzostwa sportowego, ogólnodostępnych z oddziałem sportowym, dwujęzycznych, ogólnodostępnych z oddziałem dwujęzycznym, realizujących program nauczania wymagający od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji

[2] ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) w brzmieniu przed 26 stycznia 2017 r.